at Dayton (Troy_Hobart Arena) 2-18-07 - RichsHockeyPics